Juridische kennisgevingen

Verantwoordelijke uitgever

La Faitafondue
Manager: Frank Marichal
Maatschappelijke zetel: Merkem 4, 4950 Waimes – België
Kantoor: Merkem 4, 4950 Weismes – België
BTW-nummer: BE 26 1976 6581 7229
Tel: +32 80 77 07 77
E-mail: f.fondue@gmail.com
Copyright: © 2023 La Faitafondue, alle rechten voorbehouden.
Foto’s & illustraties: ©La Faitafondue


Productie

JWORKS BVBA

Ontwerp website | Communicatie | Grafisch ontwerp | App
Jozef Wersonstraat 28 A4
4960 Malmedy
België


Intellectuele en industriële eigendom

De algemene structuur en de inhoud van de site, met name de teksten, foto’s, beelden en geluiden, zijn het exclusieve eigendom van “La Faitafondue” over de hele wereld. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site of zijn inhoud, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van “La Faitafondue” is verboden.

De informatie, pictogrammen, foto’s, afbeeldingen, teksten, videosequenties, geanimeerd, met of zonder geluid, en andere documenten die toegankelijk zijn op de Website zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, afhankelijk van het geval, eigendom van “La Faitafondue” of van derden die “La Faitafondue” beperkte toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden. Het kopiëren voor privégebruik is toegestaan. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “La Faitafondue” is strikt verboden.

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en meegedeeld, zijn voorbehouden. Elk ander gebruik van de werken dan individuele en private reproductie en raadpleging is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Overtreding van een van deze dwingende bepalingen stelt de overtreder en alle verantwoordelijke personen bloot aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.


Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot de site:
Elke persoon (hierna “de gebruiker”) die toegang krijgt tot deze site (hierna “de site”) wordt verondersteld alle bepalingen en gebruiksvoorwaarden van de site onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

De site is te allen tijde toegankelijk, waar ook ter wereld. Gebruikers die verbinding maken met de site zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en/of regelgeving die van kracht is in het land waarin zij wonen of van waaruit zij verbinding maken met de site.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijk recht:
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de uitgever worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van de site zijn de voorwaarden die beschikbaar en gepubliceerd zijn op de site op het moment dat de gebruiker deze raadpleegt. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Niet-verantwoordelijkheid :
Hoewel alle informatie op de site zorgvuldig is gecontroleerd, wordt deze uitsluitend ter informatie verstrekt. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie, noch kan hij garanderen dat de gegevens volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Alle informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten of weglatingen.

De uitgever wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van derden waarnaar de site hyperlinks bevat.

Ten slotte wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af en sluit alle garanties uit in geval van onderbreking of storing van de site. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker zou lijden door de toegang tot of het gebruik van de site.


Respect voor privacy en gegevensbescherming

De site verzamelt persoonlijke gegevens van zijn gebruikers in de hieronder beschreven contexten. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend de gegevens die door de gebruiker zelf worden verstrekt bij het gebruik van deze diensten, met uitzondering van het IP-adres, dat aanvullend wordt geregistreerd wanneer een commentaar wordt gegeven op een blogbericht.

1. Via het contactformulier kunnen internetgebruikers contact met ons opnemen. We gebruiken uw gegevens voor het uitwisselen van e-mails. Om echter te voorkomen dat een bericht verloren gaat, worden de formuliergegevens opgeslagen in een database. Omdat we voldoen aan de wetgeving en de RGPD, hebben we een systeem opgezet om uw gegevens na 90 dagen te verwijderen. U kunt uw gegevens ook handmatig laten verwijderen via f.fondue@gmail.com

2. Het formulier om je e-mailadres toe te voegen aan de nieuwsbrieflijst. Deze gegevens worden niet automatisch toegevoegd aan onze lijst. Er is een “double opt-in” systeem opgezet, wat betekent dat de internetgebruiker deze toevoeging nog handmatig moet accepteren na ontvangst van een automatisch verzonden e-mail. Het zal op elk moment mogelijk zijn om je uit te schrijven van deze lijst uit e-mails die je daarna ontvangt. U kunt ook verzoeken om uw gegevens handmatig te verwijderen via f.fondue@gmail.com

3. Cookies (zie volgende punt).

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hebben gebruikers van wie gegevens zijn verzameld het recht om deze gegevens in te zien, te verzoeken om correctie of, indien nodig, verwijdering ervan. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres

f.fondue@gmail.com of per post naar Merkem 4, 4950 Weismes – België.

Klachten in geval van een inbreuk op de Belgische regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens op deze Website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op commission@privacycommission.be.


Cookies

Een “cookie” is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een advertentie bekijkt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door diensten of aanbiedingen voor te stellen die overeenkomen met uw interessecentra. U kunt het gebruik ervan op elk moment weigeren door uw internetbrowser te configureren.

De aard en het doel van de cookies die door de site worden gebruikt, worden hieronder beschreven. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor bepaalde technische functies van de website en worden slechts gedurende een beperkte periode opgeslagen.


Gebruikte soorten cookies

Publieksmetin
Tools voor publieksmeting worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het surfgedrag van bezoekers. Ze hebben als doel het surfgedrag op de site te analyseren voor optimalisatiedoeleinden.

Sociale knoppen
Onze site kan computerapplicaties van derden bevatten. Dit kan het geval zijn met knoppen/links naar sociale netwerken (zoals de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter). We nodigen u daarom uit om hun cookiebeheer- en privacybeschermingsbeleid te raadplegen.

Reclame
Dit zijn cookies die op of buiten onze site worden gebruikt om advertenties weer te geven of u informatie te sturen die op uw interesses is afgestemd. Advertising cookies worden met name gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie te zien krijgt te beperken en om ons te helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.